1. -Datos da empresa


En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa:


Nome:
METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.

Denominación social: METYS, S.L.

CIF: B-70.345.293

Domicilio social: R/ Frei Rosendo Salvado 19, baixo. 15701 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 553 510

Correo electrónico: info@metys.es

2.- Propiedade intelectual


O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en www.metys.es están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, difusión, modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L..
METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.. velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados na súa páxina web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

3.- Protección de datos de carácter persoal


No marco do cumprimento da lexislación vixente, recollida na LEI Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. informa o os usuarios de que se adoptaron as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na normativa vixente.

Os datos de carácter persoal que recolle METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse debidamente rexistrados na Axencia de Protección de Datos, cuxa titularidade corresponde a METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.. Os datos de carácter persoal obtidos no formulario para o rexistro de nomes de dominio son transferidos á Autoridade ou Órgano Nacional ou Internacional rexistrante competente. Esta transferencia ten como obxectivo, única e exclusivamente, o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do cedente a través do contrato, é dicir, o rexistro do nome de dominio. A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso se estableza con METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., así como o desempeño das tarefas de información, formación, comercialización (tarefa esta última sempre identificada como tal) e outras actividades propias da empresa.

METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. adoptou os niveis de seguridade axeitados aos datos que se facilitan e, ademais, se instalaron os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos faciliten. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

4.- Varios


A- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. utiliza cookies que quedarán almacenadas no seu ordenador. As cookies son pequenos arquivos que o noso ordenador envía ao seu, pero que non nos proporcionan información nen sobre o seu nome, nen sobre calquera dato de carácter persoal seu. As cookies que utilizamos non poden ler datos do seu ordenador nin ler as cookies que existan nel.

Cando o usuario se encontre navegando polas páxinas web de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. o servidor onde se encontra aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu ordenador, o día e a hora na que comeza a visita e finaliza, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador se poida ver na pantalla.

Se vostede o desexa, pode configurar o seu navegador de maneira que o avise na pantalla se vai recibir unha cookie, así como configurar o seu ordenador de maneira que non reciba estas cookies. Este feito non impedirá que se poida acceder á información do sitio web www.metys.es.

B- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

C- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. Para estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan encontrarse ao longo do contido das distintas seccións da web de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida nesas seccións. METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilos tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

D- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/1992 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Para estes efectos non será considerada como comunicación comercial toda a información que se envíe aos clientes de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre ambas as dúas partes, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias dos servizos que o cliente teña contratados con METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L..

E- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web www.metys.es e/ou no uso das informacións contidas neste.

F- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE S.L. non será responsable dos danos ou prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste sitio web e dos programas que incorpora. Os enlaces (links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio www.metys.es acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. que non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

G- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produtos e marcas comerciais que non sendo propiedade desta empresa, aparezan no sitio web www.metys.es. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás webs ás que poida accederse dende www.metys.es.

H- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para o seu sistema informático.
I- En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (links) e hipertexto incluídos no sitio www.metys.es.1. -Datos de la empresa

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa:


Nombre:
METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.

Denominación social: METYS, S.L.

CIF: B-70.345.293

Domicilio social: R/ Frei Rosendo Salvado 19, bajo. 15701 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 553 510

Correo electrónico: info@metys.es

2.- Propiedad intelectual


El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en www.metys.esestán protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, difusión, modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.

El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que apareza en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.
METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en su página web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

3.- Protección de datos de carácter personal


En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida e la LEY Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las persoas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.informa a los usuarios de que se adoptaron las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los datos de carácter personal que recoge METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.son objecto de tratamiento automatizado y se incorporan debidamente registrados en la Agencia de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde a METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.. Los datos de carácter personal obtenidos en el formulario para el registro de nombres de dominio son transferidos a la Autoridad u Órgano Nacional o Internacional registrante competente. Esta transferencia tiene como objetivo, única y exclusivamente, el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente a través del contrato, es decir, el registro del nombre de dominio. La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se estableza con METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., así como el desempeño de las tareas de información, formación, comercialización (tarea esta última siempre identificada como tal) y otras actividades propias de la empresa.

METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.adoptó los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se instalaron los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la peérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos faciliten. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

4.- Varios


A- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. utiliza cookiesque quedarán almacenadas en su ordenador. Las cookiesson pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter persoal suyo. Las cookiesque utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookiesque existan en él.

Cuando el usuario se encuentre navegando por las páginas web de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. el servidor donde se encuentra alojada reconoce automaticamente la dirección IPde su ordenador, el día y hora en la que comienza la visita y finaliza, así como información sobre las distintas seccións consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla.

Si usted lo desea, puede configurar su navegador de manera que lo avise en la pantalla si va a recibir una cookie, así como configurar su ordenador de manera que no reciba estas cookies. Este hecho no impedirá que se pueda acceder a la información del sitio web www.metys.es.

B- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación.

C- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. Para estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en esas secciones. METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlos tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

D- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/1992 de Servicios de la Sociedad de la Información y  del Comercio Electrónico. Para estos efectos no será considerada como comunicación comercial toda la información que se envíe a los clientes de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre ambas partes, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias de los servicios que el cliente tenga contratados con METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L..

E- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a sitio web www.metys.es y/o en el uso de las informaciones contenidas en este.

F- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.no será responsable de los daños o perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este sitio web y de los programas que incorpora. Los enlaces (links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio www.metys.es acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.que no se hace responsable ni de la información contenida en estos ni de cualquier efectos que se pudiesen derivar de dicha información.

G- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de productos y marcas comerciales que no siendo propiedad de esta empresa, aparezcan en el sitio web www.metys.es. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde www.metys.es.

H- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los programas ActiveX), generados con la finalidad de obtener resultados negativos para su sistema informático.
I-En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluídos en el sitio www.metys.es.