1. -Datos da empresa


En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa:


Nome:
METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.

Denominación social: METYS, S.L.

CIF: B-70.345.293

Domicilio social: R/ Frei Rosendo Salvado 19, baixo. 15701 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 553 510

Correo electrónico: info@metys.es

2.- Propiedade intelectual


O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en www.metys.es están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, difusión, modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L..
METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.. velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados na súa páxina web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

3.- Protección de datos de carácter persoal


No marco do cumprimento da lexislación vixente, recollida na LEI Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. informa o os usuarios de que se adoptaron as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na normativa vixente.

Os datos de carácter persoal que recolle METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse debidamente rexistrados na Axencia de Protección de Datos, cuxa titularidade corresponde a METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L.. Os datos de carácter persoal obtidos no formulario para o rexistro de nomes de dominio son transferidos á Autoridade ou Órgano Nacional ou Internacional rexistrante competente. Esta transferencia ten como obxectivo, única e exclusivamente, o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do cedente a través do contrato, é dicir, o rexistro do nome de dominio. A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso se estableza con METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., así como o desempeño das tarefas de información, formación, comercialización (tarefa esta última sempre identificada como tal) e outras actividades propias da empresa.

METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. adoptou os niveis de seguridade axeitados aos datos que se facilitan e, ademais, se instalaron os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos faciliten. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

4.- Varios


A- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. utiliza cookies que quedarán almacenadas no seu ordenador. As cookies son pequenos arquivos que o noso ordenador envía ao seu, pero que non nos proporcionan información nen sobre o seu nome, nen sobre calquera dato de carácter persoal seu. As cookies que utilizamos non poden ler datos do seu ordenador nin ler as cookies que existan nel.

Cando o usuario se encontre navegando polas páxinas web de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. o servidor onde se encontra aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu ordenador, o día e a hora na que comeza a visita e finaliza, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador se poida ver na pantalla.

Se vostede o desexa, pode configurar o seu navegador de maneira que o avise na pantalla se vai recibir unha cookie, así como configurar o seu ordenador de maneira que non reciba estas cookies. Este feito non impedirá que se poida acceder á información do sitio web www.metys.es.

B- METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

CMETYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. Para estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan encontrarse ao longo do contido das distintas seccións da web de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida nesas seccións. METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L., como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilos tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

DMETYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/1992 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Para estes efectos non será considerada como comunicación comercial toda a información que se envíe aos clientes de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre ambas as dúas partes, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias dos servizos que o cliente teña contratados con METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L..

EMETYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web www.metys.es e/ou no uso das informacións contidas neste.

FMETYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE S.L. non será responsable dos danos ou prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste sitio web e dos programas que incorpora. Os enlaces (links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio www.metys.es acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control de METYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. que non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

GMETYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produtos e marcas comerciais que non sendo propiedade desta empresa, aparezan no sitio web www.metys.es. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás webs ás que poida accederse dende www.metys.es.

HMETYS, SERVIZOS INTEGRAIS DE SAÚDE, S.L. non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para o seu sistema informático.
I- En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (links) e hipertexto incluídos no sitio www.metys.es.